กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร “บริการอย่างไรให้ประทับใจ”

1. การจัดบรรยากาศในที่ทำงาน หมายถึง จัดบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานที่ และแผนผังที่ชัดเจน

2. การยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการบริการ คือ ความรู้สึก ความเต็มใจและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ

3. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว และเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทายผู้มาติดต่อ

    ซักถามด้วยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร ไม่ปล่อยให้ผู้มาติดต่อถามก่อน เมื่อรับงานแล้วต้องทำให้สำเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก หากไม่สามารถทำได้รวดเร็วด้วยระเบียบหรือขั้นตอน ต้องชี้แจงด้วยวาจาที่สุภาพ และแสดงความตั้งใจจะช่วยเหลือ

4. การสื่อสารที่ดี จะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับ หรือการรับโทรศัพท์ ด้วยวาจาที่สุภาพ และภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต เช่น สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ/ติดต่อเรื่องอะไรค่ะ/มีอะไรให้ช่วยค่ะ” เป็นต้น

5. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องนึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ ซึ่งมุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ ใช้ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่ให้บริการอย่างเต็มที่

6. การติดตามประเมินผล การบริการควรมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นระยะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข

ข้อสรุป “บริการอย่างไรให้ประทับใจ” ในฐานะเป็นผู้ให้บริการหอสมุด มีดังนี้

1. การสืบเสาะหาข้อมูลให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลตรงกับความต้องการ

2. แนะนำการสืบค้นให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง

3. แนะนำการใช้บริการของหอสมุดให้ผู้ใช้รู้สึกเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อการใช้บริการห้องสมุดได้อย่างคุ้นเคย และได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บริการฉับไว ถูกต้องไม่ต้องคอยนาน

5. การชี้แหล่งข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ให้ผู้ใช้นอกเหนือจากภายในห้องสมุด เป็นการเสนอทางเลือก

6. คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้เป็นหลัก

7. ต้องมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก เช่น ผู้ใช้ที่ไม่ถนัดในการค้นหาข้อมูลจากเครื่องสืบค้น ผู้ใช้หาหนังสือไม่เจอบนชั้น เป็นต้น ให้รีบเข้าไปช่วยเหลือทันที

8. เอาใจใส่ผู้ใช้บริการโดยเข้าถึงตัวไม่ละเลยผู้ใช้

9. การไม่แบ่งแยกชนชั้น ให้บริการผู้ใช้บนมาตรฐานเดียวกัน 

Tags:

Comments are closed