โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ๑๐๒ ชั้น ๑ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โลกในยุคปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  […]
                การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ”          […]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการงบประจำปี 2555 โดยอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ […]
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร “บริการอย่างไรให้ประทับใจ” 1. การจัดบรรยากาศในที่ทำงาน หมายถึง จัดบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานที่ และแผนผังที่ชัดเจน 2. การยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการบริการ คือ ความรู้สึก ความเต็มใจและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ 3. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว […]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานหอสมุดกลาง มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยจีดเตรียมสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นบริการวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อสอน อบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  อาทิฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ […]
โครงการอบรม การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมตามระบบคุณภาพ ISO 9001 วันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 160 ที่นั่ง ชั้น 1 […]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการ Internal Audit ในมาตรฐานISO 9001: 2008” โดยดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการวางระบบคุณภาพมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการบริการได้แก่ การฝึกอบรมให้บุคลากรให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดเสริมสร้างทักษะในการบริหารงานคุณภาพด้านการบริการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตรวจสอบและจัดทำเอกสารตามมาตรฐานระบบคุณภาพ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการบริการสู่มาตรฐานสากล การตรวจสอบข้อมูลความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และนำไปสู่การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานก้าวสู่มาตรฐานสากล
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงาน ด้านบริการ ของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ให้บุคลากรของสำนักได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบบริหารคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์ และ ประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเสศ ส่งบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง […]