กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร “บริการอย่างไรให้ประทับใจ” 1. การจัดบรรยากาศในที่ทำงาน หมายถึง จัดบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานที่ และแผนผังที่ชัดเจน 2. การยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการบริการ คือ ความรู้สึก ความเต็มใจและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ 3. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว […]