Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ รุ่นที่1และรุ่นที่2 ปี2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์ และ ประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

alt


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเสศ ส่งบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 7 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 24 มกราคม 2562จำนวน 3 คน โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินค่างาน ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ตนเองปฏิบัติต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2019 เวลา 15:20 น.)

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
#2 หัวหน้าสำนักงาน 2019-07-21 13:55
ใช่ค่ะ การวิเคราะห์ค่า งานต้องเป็นไปตา มมาตรฐานกำหนดตำ แหน่งของแต่ละตำ แหน่ง และตรงกับภาระงา นที่หน่วยงานมอบ หมายโดยวิเคราะห ์ตามหัวข้อห้ามส ลับข้อ และภาษาในการเขี ยนเป็นภาษาราชกา
อ้างอิง
 
 
#1 ณัฐ 2019-07-12 13:52
การวิเคราะห์ค่า งานนี้ต้องตรงกั บภาระงานที่เราท ำมั้ยค่ะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช