การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม OPEN SOURCE ในการปฏิบัติงานของบุคลากร***************************         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานหอสมุดกลาง มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยจีดเตรียมสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นบริการวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อสอน อบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  อาทิฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ […]
โครงการอบรม การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมตามระบบคุณภาพ ISO 9001 วันที่ 7-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 160 ที่นั่ง ชั้น 1 […]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการ Internal Audit ในมาตรฐานISO 9001: 2008” โดยดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการวางระบบคุณภาพมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการบริการได้แก่ การฝึกอบรมให้บุคลากรให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดเสริมสร้างทักษะในการบริหารงานคุณภาพด้านการบริการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตรวจสอบและจัดทำเอกสารตามมาตรฐานระบบคุณภาพ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการบริการสู่มาตรฐานสากล การตรวจสอบข้อมูลความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และนำไปสู่การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานก้าวสู่มาตรฐานสากล
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงาน ด้านบริการ ของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ให้บุคลากรของสำนักได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบบริหารคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์ และ ประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเสศ ส่งบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง […]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” ******************************* วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”************************** เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” […]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”********************************** วันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้บุคลากรของสำนัก มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านการให้บริการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ […]