การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม OPEN SOURCE ในการปฏิบัติงานของบุคลากร***************************         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ […]
โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ๑๐๒ ชั้น ๑ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โลกในยุคปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  […]
                การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ”          […]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการงบประจำปี 2555 โดยอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ […]