โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” ******************************* วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”************************** เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” […]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”********************************** วันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้บุคลากรของสำนัก มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านการให้บริการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ […]