โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
**********************************


วันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้บุคลากรของสำนัก มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านการให้บริการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Tags:

Comments are closed