สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการ Internal Audit ในมาตรฐานISO 9001: 2008” โดยดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการวางระบบคุณภาพมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการบริการได้แก่

  1. งานบริการสารสนเทศ
  2. งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  3. งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
  4. งานบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
  5. งานบริการห้องบริการอินเทอร์เน็ตและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

การฝึกอบรมให้บุคลากรให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดเสริมสร้างทักษะในการบริหารงานคุณภาพด้านการบริการ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตรวจสอบและจัดทำเอกสารตามมาตรฐานระบบคุณภาพ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการบริการสู่มาตรฐานสากล การตรวจสอบข้อมูลความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และนำไปสู่การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานก้าวสู่มาตรฐานสากล

Tags:

Comments are closed