การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงาน ด้านบริการ ของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ให้บุคลากรของสำนักได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบบริหารคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Tags:

Comments are closed