โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์ และ ประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

alt

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเสศ ส่งบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 7 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 24 มกราคม 2562จำนวน 3 คน โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินค่างาน ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ตนเองปฏิบัติต่อไป

Tags:

Comments are closed