โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้
เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น”

*******************************

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย ดร.ธวัช  กงเติม บรรยายให้ความรู้และเทคนิคการเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างาน

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *