โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
**************************

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยระดับปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสมรรรถนะทางการปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ณ Foresthills 2 รีสอร์ท ตำบล  ทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Tags:

Comments are closed