โครงการอบรม การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมตามระบบคุณภาพ ISO 9001

วันที่ 7-8 มกราคม 2559

ณ ห้องประชุม 160 ที่นั่ง ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *