โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ๑๐๒ ชั้น ๑
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โลกในยุคปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ  ICT – Information Communication Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม   เนื่องมาจาก ICT ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ บุคลากร การลงทุน การเข้าถึงและแสวงหาแหล่งความรู้

ดังนั้นเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได้จัดโครงการอบรม การนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยการนำ  Google  Apps for Education เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การรับส่ง e-mail ภายใต้ Domain name @pcru.ac.th เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การสร้างตารางนัดหมาย และประชุม การใช้ Google Drive ในการจัดเก็บเอกสารบนระบบคลาวด์ (Cloud computing) และการเข้าถึงเอกสารในรูปแบบต่างๆเป็นต้น  ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags:

Comments are closed