สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานหอสมุดกลาง มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยจีดเตรียมสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นบริการวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อสอน อบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  อาทิฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ฐานข้อมูลอ้างอิง (E-Database) ตลอดจนแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ให้กับอาจารย์ และนักศึกษา

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ ๒
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-ฐานข้อมูลที่บอกรับโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


http://search.proquest.com/autologin
ABI/INFORM Completeฐานข้อมูล : ABI/INFORM Completeรายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

http://dl.acm.org/dl.cfm
ACM Digital Libraryฐานข้อมูล : ACM Digital Libraryผู้ผลิต : Association for Computing Machinery (ACM)ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศรายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบันผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

http://search.proquest.com/autologin
ProQuest Dissertation & Theses : Full Textฐานข้อมูล : ProQuest Dissertation & Theses : Full Textผู้ผลิต : ProQuest Information and Learning Companyขอบเขตของเนื้อหา : สหสาขาวิชารายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซียและแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

http://link.springer.com/
SpringerLink – Journalฐานข้อมูล : SpringerLink – Journalผู้ผลิต : Springer Verlagรายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบันผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

http://webofknowledge.com
Web of Scienceฐานข้อมูล : Web of Scienceผู้ผลิต : Thomson Corporationขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาวิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบันผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

http://pubs.acs.org/
American Chemical Society Journal (ACS)ฐานข้อมูล : American Chemical Society Journal (ACS)ผู้ผลิต : American Chemical Society (ACS)ช่วงปีของข้อมูล : 1996 – ปีปัจจุบันขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย  จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

https://search.ebscohost.com
Academic Search Completeฐานข้อมูล : Academic Search Completeผู้ผลิต : EBSCOhostขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไปผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
https://search.ebscohost.com หรือ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h

https://search.ebscohost.com
Computers & Applied Sciences Complete
ฐานข้อมูล : Computers & Applied Sciences Complete
ผู้ผลิต : EBSCOhost
ขอบเขตของเนื้อหา :เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
https://search.ebscohost.com หรือ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih

https://search.ebscohost.com
Education Research Complete
ชื่อฐานข้อมูล : Education Research Complete
ผู้ผลิต : EBSCOhost
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงการศึกษาระดับสูง และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด มีวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายชื่อ  รวมถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
https://search.ebscohost.com หรือ  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ehh

https://search.ebscohost.com
H.W. Wilson (12 Subjects)ฐานข้อมูล : H.W. Wilson (12 Subjects)
ผู้ผลิต : H.W. Wilson
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science

http://www.emeraldinsight.com/
Emerald Management (EM92)ฐานข้อมูล : Emerald Management (EM92)
ผู้ผลิต : Emerald Group Publishing
ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

http://www.sciencedirect.com/
ScienceDirectฐานข้อมูล : ScienceDirect
ผู้ผลิต : Elsevier B.V.
ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และ สังคมศาสตร์
รายละเอียดฐานข้อมูล : เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลงานวิจัย


http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)
สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://thesis.stks.or.th/
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล : ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศสท. เดิม)

http://www.riclib.nrct.go.th
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

http://dric.nrct.go.th/index.php
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยฐานข้อมูล : ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยรายละเอียด : ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เป็นระบบที่รวบรวมงานวิจัย โครงการวิจัยและผลงานจากโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงานในประเทศไทยในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งนี้ TNRR จะพยายามนำเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์ และเชื่อมกลับไปต้นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกมากที่สุด

แหล่งข้อมูลอื่นๆ


http://endnote.com/downloads/30-day-trial
EndNote x7EndNote X Trial Versionฐานข้อมูล : EndNote X7 Trial Versionรายละเอียด : EndNote X7 เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้จัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมทั้งการเพิ่มเติม แก้ไข ลบรายการข้อมูล และการจัดรูปแบบของข้อมูลในแบบมาตรฐานที่ต้องการ เช่น APA, Chicago, MLA, Vancouver เป็นต้น อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงการใช้งานเข้ากับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด

http://www.journallink.or.th/
Journal Link

http://www.sac.or.th/databases/clipping/home.php
ฐานข้อมูลกฤตภาคด้านมานุษยวิทยา

http://www.doi.org/
The DOI System

http://www.researcherid.com/
ResearcherID

http://www.scitopia.org/scitopia/
Scitopiaฐานข้อมูล : Scitopiaรายละเอียด : เว็บที่เสมือนประตูการสืบค้นเพียงแห่งเดียวที่สามารถค้นคืนข้อมูลทางวิชาการ เช่น บทความงานวิจัยจากวารสารคุณภาพ เอกสารทางเทคนิคจากการประชุมวิชาการ สิทธิบัตร รวมไปถึงเอกสารจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา รวมกันมากกว่า 3 ล้าน เอกสารให้ข้อมูลย้อนหลังถึง 150 ปี ในสาขาที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจาก 15 สมาคมชั้นนำ

https://www.myendnoteweb.com/ EndNoteWeb.html?SID=Q16h6EF8f LeMP6MeH6O&returnCode=ROUTER. Success&SrcApp=CR&Init=Yes
EndNote Webฐานข้อมูล : EndNote Webรายละเอียด : เป็นการใช้งานโปรแกรม EndNote โดยผ่านเว็บแทนการติดตั้งโปรแกรม EndNote ที่ใช้งานแบบstand alone สามารถใช้จัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม ทั้งการเพิ่มเติม แก้ไข ลบรายการข้อมูล และการจัดรูปแบบของข้อมูลในแบบมาตรฐานที่ต้องการ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงการใช้งานเข้ากับโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายการทางบรรณานุกรมตามรูปแบบที่กำหนด

http://www.anti-kobpae.in.th/
Anti-Kobpae ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสารฐานข้อมูล : Anti-Kobpae ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสารรายละเอียด : ระบบตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสาร พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ วรรณกรรม ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานเขียนอื่นๆ ใดก็ตาม ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่ผู้สร้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานอย่างถูกต้อง

http://doej.oas.psu.ac.th/
Directory of E-Journalsฐานข้อมูล : Directory of E-Journalsรายละเอียด : ระบบฐานข้อมูลรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สามารถสืบค้นบทความจาก วารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านหน้าจอเดียว ผลที่ได้จะปรากฏรายชื่อวารสารซึ่งเกี่ยวข้องกับคำค้นที่ผู้ใช้ป้อนอันจะนำไปสู่บทความฉบับเต็ม บรรณานุกรม และสาระสังเขปจากฐานข้อมูลที่ห้องสมุดให้บริการ

Tags:

Comments are closed