การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ...

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการงบประจำปี 2555 โดยอบรมหลักสูตร...