ประวัติ


 

อาคาร 18 เลขที่ 83 หมู่ 11
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
67000

 
        อาคารสำนักวิทยบริการอยู่ตรงกันข้ามกับอาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม ด้านข้างเป็นอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และด้านหลังเป็นอาคารคหกรรม ซึ่งเดิมเชื่อห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ มีฐานะเป็นแผนก สังกัดสำนัก งานอธิการ เปิดบริการครั้งแรกในปีการศึกษา 2520 ณ อาคารศิลปะเดิม
 
ปี พ.ศ. 2521
 
ได้ย้ายมายังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคืออาคารรูปหกเหลี่ยมสำนักศิลปวัฒนธรรม)
 
ปี พ.ศ. 2527
 
แผนกหอสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู (ฉบับที่2)นับจากนั้นมา ฝ่ายหอสมุดได้มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ
 
ปี พ.ศ. 2538
 
ฝ่ายหอสมุดได้รับ งบประมาณเพื่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น ปรับฐานะ จากฝ่ายหอสมุดเป็นสำนักวิทยบริการ ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 21 ล้านบาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจำอาคาร จำนวน 12 ล้านบาท และได้นำโปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการบริการสืบค้น และกรอกข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ
 
ปี พ.ศ. 2540
 
เปลี่ยนจาก CDS/ISIS พัฒนาเป็นโปรแกรมฟอกโปร์ เขียนขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิเตอร์
 
ปี พ.ศ. 2543
 
นำระบบห้องสมุด อัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) มาใช้ใน การดำเนินงานห้องสมุดและให้บริการ ได้พัฒนาระบบบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุมด้วยบาร์โค๊ด และพัฒนางานข้อมูลหนังสือให้สามารถ สืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
ปี พ.ศ. 2545
 
นำโปรแกรมจัดเก็บ เอกสาร IR Web มาใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนีวารสารและ กฤตภาค และได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย นเรศวร สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันราชภัฏ กำแพงเพชร สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา เขตพิษณุโลก
 

        สำนักเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นภายในตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเครื่อง มืออิเลคทรอนิกส์ รวมทั้ง โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน

        ปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ต่าง ๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดทำ Web site ของมหาวิทยาลัยภายใต้ Domain name www.ripb.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบ internet, intranet ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

        ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เป็น 10 หน่วยงาน(กำลังรอการพิจารณากฎกระทรวง) และหนึ่งในสิบหน่วยงานดังกล่าวซึ่งมีการรวมภารกิจของสำนักวิทยบริการและ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นสำนักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology and Academic Resources Center)

         ปี พ.ศ. 2548 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้นใหม่ภายใต้การบริหารจัดการระบบงานเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นภารกิจ 2 ด้านได้แก่
                1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดูแลระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัยภายใต้ Domain name www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบ internet , intranet ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการให้บริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย และ
                2) ด้านวิทยบริการ คือ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย ให้บริการสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน โดยจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร จัดบริการสารนิเทศที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ นำเทคโนโลยีสารนิเทศมาให้บริการการสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้ดำเนินการงานโครงการเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันอุดม ศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแม่ข่าย ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการของฝ่ายสิ่งพิมพ์สาร-นิเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

 สถานที่ตั้ง
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
บริการอินเตอร์เน็ต ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักงานวิทยบริการฯ และงานวิทยบริการ ตั้งอยู่ที่ อาคารวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต