Home ข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์ และ ประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

alt


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเสศ ส่งบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 7 คน และ รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 24 มกราคม 2562จำนวน 3 คน โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินค่างาน ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ตนเองปฏิบัติต่อไป

 

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงาน ด้านบริการ ของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ให้บุคลากรของสำนักได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบบริหารคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการ Internal Audit ในมาตรฐานISO 9001: 2008” โดยดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการวางระบบคุณภาพมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการบริการได้แก่

 

โครงการอบรม การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมตามระบบคุณภาพ ISO 9001

วันที่ 7-8 มกราคม 2559

ณ ห้องประชุม 160 ที่นั่ง ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานหอสมุดกลาง มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยจีดเตรียมสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นบริการวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อสอน อบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  อาทิฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ฐานข้อมูลอ้างอิง (E-Database) ตลอดจนแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ให้กับอาจารย์ และนักศึกษา

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ ๒
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-

 

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร "บริการอย่างไรให้ประทับใจ"

1. การจัดบรรยากาศในที่ทำงาน หมายถึง จัดบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย มีป้ายบอกสถานที่ และแผนผังที่ชัดเจน

2. การยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการบริการ คือ ความรู้สึก ความเต็มใจและความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ

3. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว และเต็มใจ ด้วยการเริ่มต้นทักทายผู้มาติดต่อ

    ซักถามด้วยภาษาที่สุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร ไม่ปล่อยให้ผู้มาติดต่อถามก่อน เมื่อรับงานแล้วต้องทำให้สำเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก หากไม่สามารถทำได้รวดเร็วด้วยระเบียบหรือขั้นตอน ต้องชี้แจงด้วยวาจาที่สุภาพ และแสดงความตั้งใจจะช่วยเหลือ

4. การสื่อสารที่ดี จะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตั้งแต่การต้อนรับ หรือการรับโทรศัพท์ ด้วยวาจาที่สุภาพ และภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต เช่น สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ/ติดต่อเรื่องอะไรค่ะ/มีอะไรให้ช่วยค่ะ" เป็นต้น

5. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องนึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ ซึ่งมุ่งหวังได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง ด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ ใช้ภาษาที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานที่ให้บริการอย่างเต็มที่

6. การติดตามประเมินผล การบริการควรมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นระยะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข

ข้อสรุป "บริการอย่างไรให้ประทับใจ" ในฐานะเป็นผู้ให้บริการหอสมุด มีดังนี้

1. การสืบเสาะหาข้อมูลให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลตรงกับความต้องการ

2. แนะนำการสืบค้นให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง

3. แนะนำการใช้บริการของหอสมุดให้ผู้ใช้รู้สึกเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ เพื่อการใช้บริการห้องสมุดได้อย่างคุ้นเคย และได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บริการฉับไว ถูกต้องไม่ต้องคอยนาน

5. การชี้แหล่งข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ให้ผู้ใช้นอกเหนือจากภายในห้องสมุด เป็นการเสนอทางเลือก

6. คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้เป็นหลัก

7. ต้องมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก เช่น ผู้ใช้ที่ไม่ถนัดในการค้นหาข้อมูลจากเครื่องสืบค้น ผู้ใช้หาหนังสือไม่เจอบนชั้น เป็นต้น ให้รีบเข้าไปช่วยเหลือทันที

8. เอาใจใส่ผู้ใช้บริการโดยเข้าถึงตัวไม่ละเลยผู้ใช้

9. การไม่แบ่งแยกชนชั้น ให้บริการผู้ใช้บนมาตรฐานเดียวกัน 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการงบประจำปี 2555 โดยอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ" เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ หอสมุดกลาง