Home ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” อภิรักษ์ อุ่นดี 84
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” อภิรักษ์ อุ่นดี 706
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว อภิรักษ์ อุ่นดี 760
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ รุ่นที่1และรุ่นที่2 ปี2562 อภิรักษ์ อุ่นดี 874
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริการ อภิรักษ์ อุ่นดี 2180
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะการ Internal Audit ในมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อภิรักษ์ อุ่นดี 1341
7 โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมตามระบบคุณภาพ ISO 9001 อภิรักษ์ อุ่นดี 2337
8 โครงการจัดการความรู้ เรื่องการสืบค้นข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย นายขวัญชับ บุญทองเถิง 437004
9 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร “บริการอย่างไรให้ประทับใจ” หนึ่งฤทัย บุญมี 2412
10 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ Administrator 2594