Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:11 น.)

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
#4 หัวหน้าสำนักงาน 2020-06-22 15:55
อ้างอิง มัทนา:
หมวดที่ 5 เรื่องการบริหาร จัดการและการให้ บริการห้องสมุดเ พื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ต้องมีการกำหนดแ ผนในการจัดหาทรั พยากรด้วยหรือไม
ข้อคำถามดังกล่า ว ถูกกำหนดไว้ในแผ นพัฒนาห้องสมุดส ีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านส่งเสริมการ เรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมที่ 2 และมีตัวชี้วัดท ี่ 2.1
อ้างอิง
 
 
#3 มัทนา 2020-06-22 15:41
หมวดที่ 5 เรื่องการบริหาร จัดการและการให้ บริการห้องสมุดเ พื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ต้องมีการกำหนดแ ผนในการจัดหาทรั พยากรด้วยหรือไม
อ้างอิง
 
 
#2 หัวหน้าสำนักงาน 2020-06-05 17:14
เทคนิคการดำเนิน งานห้องสมุดสีเข ียว ประกอบด้วย
1. กำหนดนโยบาย
2. จัดทำแผนการดำเน ินงาน
3. ดำเนินงานตามแผน /จัดทำสถิติ
4. ติดตามการดำเนิน งาน
5. ประเมินผล/ปรับปรุง
อ้างอิง
 
 
#1 เทคนิคการดำเนินงาน 2020-06-05 17:06
เทคนิคการดำเนิน งานของห้องสมุดส ีเขียวมีอะไรบ้า งค่ะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช