Home แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ”

                การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ”
              *******************************************************************
         วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ปฏิบัติต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุศยมาศ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2018 เวลา 13:16 น.)

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
#10 profile5660 2018-11-01 14:09
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://doctorkraja.com/agb/public/img-1539196339.jpg
อ้างอิง
 
 
#9 nattaya 2018-08-09 09:29
อยากทราบว่าในบท ที่ 2 จำเป็นต้องใส่เอ กสารที่เกี่ยวข้ องท้ายบทหรือว่า ไว้ตรงข้อความค่
อ้างอิง
 
 
#8 หัวหน้าสำนักงาน 2018-03-07 15:36
5. บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาและอุปสรรค เรื่องที่เขียนม ีปัญหาและอุปสรร อะไรบ้าง โดยการนำ Flow chart มาไล่ที่ละขั้นต อน ว่ามีปัญหาอุปสร รคอะไรบ้าง
5.2 แนวทางแก้ไขปัญห าและอุปสรรค เมื่อผู้เขียนเจ อปัญหาและอุปสรร แล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เช่น ขั้นตอนไหนที่มี ปัญหาอุปสรรคและ มีแนวทางแก้ไขอย ่างไร
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อ การพัฒนางานหรือ ปรับปรุงงาน ผู้เขียนต้องการ ให้มีการพัฒนางา นอย่างไร เป็นข้อเสนอเชิง พัฒนา ที่จะทำให้งานที ่เราทำอยู่นั้นด ียิ่งขึ้นไป หรือประหยัดทรัพ ยากร เช่น สามารถลดคน ลดเวลาการปฏิบัต ิงาน ลดกระดาษ ฯลฯ
อ้างอิง
 
 
#7 หัวหน้าสำนักงาน 2018-03-07 15:35
4. บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบ ัติงาน
มี 3 หัวข้อ
4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงา น เพื่อที่จะบอกว่ าในแต่ละกิจกรรม กิจกรรมใดเริ่มเ มื่อใด และสิ้นสุดการปฏ ิบัติการเมื่อใด วิธีการให้เอากิ จกรรมแต่ละกิจกร รมที่เขียนไว้ใน Flow chart มาเขียนเป็นแผนป ฏิบัติงาน ที่ถูกกำกับด้วย เวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด เช่น คู่มือการับหนัง สือจากระบบอิเล็ กทรอนิกส์
1. รับหนังสือ 1 เรื่อง ใช้เวลา 2 นาที
2. .............................................
4.2 เทคนิคในการปฏิบ ัติงาน (ตรงสำคัญจะดูว่ าผู้เขียนชำนาญห รือไม่ดูจากข้อน ี้) ต้องเขียนให้ละเ อียด โดยย้อนไปดูจากบ ทที่ 3 มากล่าวรายละเอี ยดอีกครั้ง กล่าวเรื่องหนึ่ ง ต้องยกตัวอย่างป ระกอบด้วย
1. เทคนิคการยกตัวอ ย่าง
2. เทคนิคการคำถาม-คำตอบ ยกตัวอย่างประกอ บและมีประกาศ ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้อ้างอิง
3. เทคนิคการใช้รูป ภาพ เช่น คู่มือการยืม-คืนหนังสือ จะต้องมีรูปภาพป ระกอบในการอธิบา ยเพื่อให้เข้าใจ และชัดเจน
4.3 การติดตามผลการป ฏิบัติงาน (เขียนประมาณ 8 บรรทัด)
อ้างอิง
 
 
#6 หัวหน้าสำนักงาน 2018-03-07 15:34
การเขียนในส่วนโ ครงสร้างการบริห ารจัดการ (จากรูปแบบ กพร.)
2.2. โครงสร้างการบริ ารจัดการ สามารถเขียนได้ 3 รูปแบบ
1. โครงสร้างองค์กร (Organization chart)
2. โครงสร้างการบริ าร (Administration chart)
3. โครงสร้างการปฏิ บัติงาน (Activity chart)
2.3 ภาระหน้าที่ของห น่วยงาน (ของงานที่ตนเอง ปฏิบัติอยู่)
3. บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีกา รปฏิบัติงาน
(กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ มติที่ประชุม เกณฑ์มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข ้อง) การอ้างอิงข้อคว ามของคนอื่นในเน ื้อหา ถ้าเราลอกเขาหมด โดยไม่แก้ไขอะไร ต้องอ้างด้วย แต่ถ้าเราเนื้อห ามาแล้วปรับเป็น ข้อเขียนของเราก ็ไม่ต้องอ้าง
อ้างอิง
 
 
#5 หัวหน้าสำนักงาน 2018-03-07 15:33
1.5 คำจำกัดความหรือ นิยามศัพท์
เทคนิคการเขียนค ำนิยามศัพท์ควรส อดคล้องกับชื่อเ รื่อง เช่น การจัดซื้อจัดจั ด หมายถึง การตรวจสอบภายใจ หมายถึง ฯลฯ การเขียนคำนิยาม ไม่ควรเขียนเองใ ห้ลอกมาจากเอกสา รทางราชการ แล้วอ้างอิงด้วย
2. บทที่ 2
2.1 บทบาทหน้าที่ควา มรับผิดชอบของตำ แหน่ง
1. หน้าที่ความรับผ ิดชอบของตำ แหน่งตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (อ้างอิงจากคู่ม ือมาตรฐานกำหนดต ำแหน่งข้าราชการ พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาและพนั งงานมหาวิทยาลัย ปี 2554)
2. หน้าที่ความรับผ ิดชอบของตำ แหน่งตามที่ได้รับมอบ หมาย
(เอามาจากสัญญาจ ้างต้องอ้างอิงด ้วยเอามาจากไหน) ตอนท้ายข้อนี้จะ ต้องมีข้อความเช ื่อมต่อระหว่างห ัวข้อนี้ก่อนที่ จะขึ้น Flow chart ดังนี้
จากภาระหน้าที่ท ี่ได้รับมอบหมาย ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือ กเอา...... (Job ใด Job หนึ่ง) มาเขียนคู่มือกา รปฏิบัติงาน โดยมี Flow chart (หรือ โดยมีขั้นตอนปฏิ บัติงาน) ดังนี้
อ้างอิง
 
 
#4 หัวหน้าสำนักงาน 2018-03-07 15:31
1.2 วัตถุประสงค์ เทคนิคมี 2 อย่าง
1. ต้องขึ้นต้นด้วย คำว่า เพื่อ
2. อย่าเขียนหลายข้
1.3 ประโยชน์ที่คาดว ่าจะได้รับ
เทคนิคการเขียนใ ห้ก็อปจากวัตถุป ระสงค์มาใส่ แล้วตัดคำว่า เพื่อออก
1.4 ขอบเขตของคู่มือ
เป็นการชี้แจงให ้ผู้อ่านทราบถึง ขอบเขตของกระบวน การในคู่มือ จะครอบคลุมตั้งแ ต่
1. ขั้นตอนใดถึงข้อ ตอนใด
2. ของหน่วยงาน (ของใคร) เช่น คู่มือการปฏิบัต ิการเงิน
3. ใช้กับหน่วยงานใ ด (กับใคร) และ
4. คู่มือนี้ใช้เมื ่อใด (ชั่วโมง, เดือน หรือปี)
แต่เวลาเขียนอย่ าเขียนเป็นข้อ ให้เขียนเป็นร้อ ยแก้ว
ตย. คู่มือการตรวจสอ บภายใน เล่มนี้ครอบคลุม ขั้นตอนการตรวจส อบภายในตั้งแต่ก ารวางแผนการตรวจ สอบ การดำเนินการตรว จสอบ การจัดทำรายงานผ ลการตรวจสอบ (1. ขั้นตอนใดถึงขั้ นตอนใด) ของผู้ตรวจสอบภา ยใน (2. ของใคร) และผู้รับการตรว จสอบ (3. กับใคร) ที่ตรวจสอบเป็นป ระจำทุกปี (4. เมื่อใด)
อ้างอิง
 
 
#3 หัวหน้าสำนักงาน 2018-03-07 15:29
เทคนิคการจัดทำค ู่มือปฏิบัติงาน
การตั้งชื่อเรื่ องอย่างกว้างเกิ นไปควรตั้งชื่อแ บบที่ตรงกับชื่อ งานที่ปฏิบัติ เช่น คู่มือการซ่อมบำ รุงคอมพิวเตอร์ คู่มือการเขียนร ายงานการประชุม
1. บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป็นมาและคว ามสำคัญ หลักการเขียนเป็ น 3 ย่อหน้า
ย่อหน้าที่ 1 เขียนความเป็นมา ของ เช่น การจัดซื้อจัดจ้ าง ของสำนัก มหาวิทยาลัย..
ย่อหน้าที่ 2 เขียนความสำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้ าง
ย่อหน้าที่ 3 เขียน จากความเป็นมาแล ะคว ามสำคัญดังกล่าว ผูู้เขียนจึงได้ มาเขียนคู่มือกา รปฏิบัติงานการจ ัดซื้อจัดจ้ าง สำนัก มหาวิทยาลัย....
อ้างอิง
 
 
#2 ตัวอย่างการเขียน 2018-02-19 10:27
เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์. (14 มกราคม 2559) ตัวอย่างการเขีย นคู่มือการปฏิบั ติงาน. ใน การอบรมการจัดทำ คู่มือปฏิบัติงา นหลัก
มจร ขก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.youtube.com/watch?v=D_yKsn4yvlQ (วันที่ค้นข้อมู ล : 19 กุมภาพันธ์ 2561).
อ้างอิง
 
 
#1 หัวหน้าสำนักงาน 2018-02-08 15:23
การจัดทำคู่มือก ารปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ึคำนำ
สารบัญ
๑ บทนำ
ความเป็นมา/ความจำเป็น/ความสำคัญ
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว ่าจะได้รับ
ขอบเขต
นิยามศัพท์เฉพาะ /คำจำกัดความ
๒ บทบาทหน้าที่ควา มรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ควา มรับผิดชอบของตำ แหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิ บัติ
คำบรรยายลักษณะง าน (Job Description)
โครงสร้าง/การบริหารจัดการ (ถ้ามี)
๓ หลักเกณฑ์การปฏิ บัติงานและเงื่อ นไข
หลักเกณฑ์การปฏิ บัติงาน
วิธีการปฏิบัติง าน
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึง ในการปฏิบัติ
แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง
๔ เทคนิคในการปฏิบ ัติงาน
กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบั ติงาน
วิธีการติดตามแล ะประเมินผลการปฏ ิบัติงาน
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏ ิบัติงาน
๕ ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขและก ารพัฒนางาน
ปัญหาอุปสรรคในก ารปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไขและพ ัฒนา
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ประวัติผู้เขียน
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช